Algemene voorwaarden In De Kas

[vc_row][vc_column][spacer height=”40″][vc_column_text]De algemene voorwaarden zijn ook te downloaden als PDF

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, leveranties en prestaties, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een algemene verwijzing naar andere voorwaarden in documenten van de contractspartij (opdrachtgever) van ons geldt niet als een overeengekomen afwijking van deze voorwaarden.

1.2 In gevallen waarin deze voorwaarden en/of het contract niet voorzien, zijn van toepassing de laatst geldende versie van de Uniforme Voorwaarden Horeca zoals gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage.

1.3 Zijn deze voorwaarden eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een bepaalde horecaovereenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de Algemene Voorwaarden van In De Kas toepasselijk geacht op alle volgende horecaovereenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. De opdrachtgever blijft gebonden aan zijn opdracht, zolang wij deze niet hebben afgewezen.

2.2 Wij zijn eerst gebonden, nadat en voor zover wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard en deze schriftelijke aanvaarding binnen 21 dagen na verzenddatum, doch uiterlijk 14 dagen voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst, door de wederpartij getekend aan ons is geretourneerd. Bij gebreke van een schriftelijke aanvaarding onzerzijds zijn wij eerst gebonden indien uit het uitvoeren van de overeenkomst blijkt van onze mondelinge aanvaarding. Eventueel later te maken afspraken of bevestigingen, welke van de schriftelijke aanvaarding binnen 21 dagen na verzenddatum getekend aan ons is geretourneerd doch uiterlijk 14 dagen voor de ontvangst.

2.3 De hiervoor in het tweede lid genoemde termijnen zijn essentieel. Indien ontvangst van de door de opdrachtgever getekende overeenkomst uitblijft, is de overeenkomst niet tot stand gekomen, dan wel hebben wij het recht, voor zover nodig, de overeenkomst te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst.

2.4 Afbeeldingen, tekeningen, maat-, gewicht-, en verbruiksopgaven zijn zo nauwkeurig mogelijk doch dienen slechts ter aanduiding en zijn derhalve voor ons niet strikt bindend. Aansprakelijkheid voor mogelijke afwijkingen sluiten wij dan ook uit.

2.5 Zonder onze toestemming is het niet toegestaan de door ons verstrekte tekeningen, op schrift gestelde ideeën, afbeeldingen en/of offertes aan derden te tonen, dan wel te overhandigen, noch mogen ze worden aangewend voor vervaardiging van gelijke of gelijksoortige objecten en/of producten.

2.6 De onder lid 2.5 genoemde bescheiden zullen eigendom van In De Kas blijven. Wij houden ons dan ook het recht voor om te allen tijde opgesomde bescheiden terug te vorderen.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Tenzij anders is vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

3.2 Tenzij anders is vermeld, zijn onze geoffreerde en overeengekomen prijzen gebaseerd op de prijsbasis van materialen, ingrediënten, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies sociale verzekeringen, invoerrechten en prijsbepalende factoren, geldt op de dag van verzending van de offerte.

3.3 In geval van verhoging van één of meer van de kostprijsbepalende factoren zijn wij gerechtigd om, ter onzer keuze, hetzij een evenredige verhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst, voor zover die niet is uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding te annuleren.

3.4 De betaling van eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden tegelijk met de laatste termijn van de hoofdsom.

Artikel 4: Annulering

4.1 Indien een aan ons gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is de opdrachtgever verplicht een schadeloosstelling aan ons te betalen volgens onderstaand schema, berekend over de huursom (locatiehuur) of het geannuleerde gedeelte daarvan:
a. bij annulering meer dan zes maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de eerste dienst door ons zou moeten worden geleverd is de opdrachtgever gehouden 10% van de reserveringswaarde aan ons te betalen;
b. bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 25 % van de reserveringswaarde aan ons te betalen; c. bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 50 % van de reserveringswaarde aan ons te betalen;
d. bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 100 % van de reserveringswaarde (locatiehuur)aan ons te betalen;

4.2 Voor de berekening van de schadeloosstelling wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering ons heeft bereikt. Annulering van een aan ons verstrekte opdracht kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

4.3 Het door opdrachtgever aan ons opgegeven aantal personen, waarop de opdracht betrekking heeft is bindend. Opdrachtgever is niet tot schadeloosstelling gehouden bij gedeeltelijke annulering van een opdracht voor zover deze een marge van 10 % van het opgegeven aantal personen niet ten boven gaat en mits deze annulering plaats vind uiterlijk 7 dagen voor de vastgestelde leveringsdatum. Bij een hogere negatieve afwijking dan 10% worden de kosten voor culinaire verzorging met een evenredig percentage van de afwijking boven deze 10% verhoogd. Wanneer blijkt dat wij voor meer personen dan geconditioneerd moeten leveren, zijn wij gerechtigd om of de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren of de levering aan deze personen te accepteren tegen de normale gestelde condities. In alle gevallen van annulering is de opdrachtgever, naast hetgeen tot hiertoe in dit artikel is vermeld, aan ons verschuldigd al hetgeen wij met betrekking tot de betreffende opdracht, ondanks de annulering, aan derden moeten betalen bij wie wij ter zake van die opdracht inkopen hebben gedaan dan wel overeenkomsten hebben gesloten die tot een betalingsverplichting onzerzijds leiden.

Artikel 5: Betaling

5.1 Op alle reserveringen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, 100% van de huursom (locatiehuur) uiterlijk 14 dagen op voorhand te zijn voldaan. Bij overeenkomsten die langer dan 6 maanden voor uitvoerdatum worden gesloten, dient 10 % van de reserveringswaarde (locatiehuur) reeds bij opdracht te worden voldaan. Dit gedeelte van de aanbetaling is, conform artikel 4.1-a, niet restitueerbaar. Het resterende gedeelte dient binnen 14 dagen na de op de eindfactuur genoemde datum te worden betaald. Indien de hier bedoelde percentages niet op de gestelde termijnen zijn voldaan, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is, onder voorbehoud van alle rechten voor ons.

5.2 Bij vertraagde betaling, zijnde zulks alle betalingen welke onverschillig door welke oorzaak ook niet onmiddellijk op de vervaldag zijn geschied, is door de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5 % per maand -waarbij een gedeelte van een maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend- ingaande de dag waarop de betaling moest geschieden tot op het moment dat de betaling plaatsvindt.

5.3 Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15 % van de aanneemsom dragen, met een minimum van € 55,00 en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.

5.4 Wij behouden ons het recht voor bij iedere levering en transactie waarborgen voor de nakoming van de verplichtingen dan de opdrachtgever te vorderen. De opdrachtgever is verplicht, indien hij in gebreke is gebleven het verschuldigde op de gestelde datum te betalen of, indien hij naar ons oordeel niet in staat is zijn financiële verplichtingen behoorlijk na te komen, desverlangd zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

6.1 Alle wijzigingen in de opdracht worden wanneer daaruit voor ons meerdere kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk. Meerwerk wordt naar billijkheid verrekend met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn daarvan, op de grondslag van de bij de aanvang gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien wij daarmede tevoren schriftelijk hebben ingestemd.

6.2 Wijzigingen in de overeenkomst dienen door de opdrachtgever uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de ontvangst schriftelijk aan ons te worden gecommuniceerd.

6.3 In De Kas behoudt zich het recht voor om additionele kosten in rekening te brengen voor wijzigingen op een overeenkomst die binnen de termijn van 7 dagen voorafgaande aan de ontvangst door de opdrachtgever worden doorgegeven. Deze worden vooraf schriftelijk medegedeeld.

6.4 In De Kas behoudt zich het recht voor om, bij het aangaan van een overeenkomst waarin drankenconsumptie op basis van stelpost geschiedt, te allen tijde 80% van de in de reserveringsovereenkomst genoemde stelpost dranken, door te belasten aan de opdrachtgever. 6.5 In De Kas behoudt zich het recht voor om, bij het uitlopen van een ontvangst, personeelsuren door te belasten tegen Euro 27,50 per uur exclusief 21% BTW.

Artikel 7: Aansprakelijkheid In De Kas en opdrachtgever

7.1 Onze aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde of, indien dat hoger is, tot het bedrag van de door de verzekeraar in het onderhavige geval te verstrekken uitkering.

7.2 Indien de verhouding van de wederpartij te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door de wederpartij geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door ons te vergoeden schade gematigd worden.

7.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor ons en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatige daad, begaan door de opdrachtgever en/of diens gast en/of degene die hem vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan de opdrachtgever houder is en/of onder zijn toezicht staan. Hierin inbegrepen zijn schades ontstaan door het niet navolgen van de in artikel 8 (huishoudelijk reglement) genoemde zaken.

7.7 In De Kas is gelegen aan sportvelden. Mogelijkerwijs kunnen er (onaangekondigde) evenementen plaatsvinden. In De Kas aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor hieruit voortkomende schade, van welke aard dan ook.

7.8 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verkrijging van externe vergunningen indien dit voor de uitvoering van activiteiten/evenementen door In De Kas in opdracht van opdrachtgever noodzakelijk geacht wordt.

Artikel 8: Huishoudelijk reglement

8.1 In De Kas is een huishoudelijk reglement van toepassing. Het is een opdrachtgever, zonder uitdrukkelijke toestemming van In De Kas niet toegestaan:
– Te spijkeren of te schroeven in wanden en vloeren, bomen, ornamenten e.d., alsmede zaken op te hangen aan de muren/wanden/onderdelen van de Kas. – Open vuur te ontsteken op het terrein en/of in de Kas. Hieronder wordt verstaan o.a. toortsen, vuurballonnen en vuurkorven. Eveneens is het afsteken van vuurwerk niet toegestaan.
– Te strooien met confetti, rozenblaadjes, rijst e.d. – (Geluids)overlast te veroorzaken richting de omwonenden van In De Kas/ het dorp Winssen. – Rookmachines te gebruiken.
– Versterkte muziek te laten spelen in de buitenruimte.

Artikel 9: Klachten

9.1 Eventuele klachten worden door ons in behandeling genomen indien de opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering deze gebreken aan ons heeft doorgegeven en daarna binnen 8 dagen ons daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

9.2 Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen te worden ingediend.

9.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden klachten niet meer door ons in behandeling genomen.

9.4 Het indienen van de klachten ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van In De Kas.

9.5 Wij zijn tot geen verdere schadevergoeding gehouden dan tot het bedrag waarvoor de levering der goederen en/of diensten waartegen wordt gereclameerd volgens onze boeken door ons is aangenomen.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Als overmacht zal voor ons gelden elke omstandigheid buiten ons toedoen waardoor de normale uitvoer der overeenkomst wordt verhinderd.

10.2 In geval van overmacht zal de opdrachtgever aan ons nog gedurende 1 maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven onze verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.

10.3 Indien de overmachttoestand aanhoudt en uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. In dat geval dient de ontbindende partij de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te stellen, zij is dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Een gedane aanbetaling zal dan worden terugbetaald. Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de levering van onze diensten veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten onze verplichtingen tot levering voor de duur dezer bijzondere omstandigheden op.

10.4 Wij zullen ons uiterste best doen ervoor zorg te dragen dat gecontracteerde derden zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen diensten worden geleverd. Zonder dat zulks de opdrachtgever het recht geeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding, hebben wij echter het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige diensten te leveren. We zullen tevoren in overleg treden over noodzakelijke veranderingen als hier bedoeld.

Artikel 11: Geschillen

11.1 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met door ons gedane offertes en met ons gesloten overeenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde Rechter te Arnhem tenzij wij verkiezen onze vordering in te stellen voor de Rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]